Skip to main content

Het is tegenwoordig best een hele uitdaging om kind of ouder te zijn

De meeste ouders hebben hun handen vol aan het zo goed mogelijk combineren van werk en privé. Vrijwel alle kinderen hebben zowel on- als offline te maken met (te) grote hoeveelheden ‘input’, naast steeds hoger wordende eisen vanuit de onderwijsinspectie. Begrijpelijkerwijs leiden deze omstandigheden op bepaalde momenten tot een behoefte aan extra ondersteuning. Bij gezinsondersteuning ligt de nadruk echter meer dan ooit op problemen, diagnosen en medicatie. Indien u op zoek bent naar een oplossingsgerichte en holistische manier van ondersteuning, biedt mijn coaching uitkomst.

Kindcoaching (4 – 18 jaar)

Het bieden van ondersteuning middels praktische handvatten, nieuwe inzichten en het belichten van de sterke kanten van uw kind.

Het in kaart brengen van de behoeften van uw kind staat bij de coaching centraal: Wat heeft hij of zij in de huidige situatie nodig om thuis, op school en/of met leeftijdgenootjes goed en blij te kunnen functioneren? Tevens wordt belicht, en zeer dankbaar gebruik gemaakt van, wat uw kind zelf al aan sterke kanten ‘in huis heeft’. Uitdagende situaties worden overzichtelijk gemaakt, helpende gedachten worden geïntroduceerd en praktisch goed uitvoerbare handvatten worden aangereikt, waarbij te allen tijde afgestemd wordt op de leeftijd en ontwikkelingsfase van uw kind.

De meest voorkomende onderwerpen zijn het plezieriger kunnen omgaan met leeftijdgenootjes, broertjes en/of zusjes, het zich minder angstig, boos en/of gestrest voelen, het zich beter kunnen concentreren en gerichter kunnen luisteren, het vergroten van het zelfbeeld en het leren omgaan met complexe situaties zoals de scheiding van ouders of het verlies van een dierbare.

‘Third Culture Kids’ ervaren daarnaast door hun internationale bestaan soms verwarrende gedachten rondom hun identiteit en/of kunnen gevoelens van rouw ervaren, door het met regelmaat afscheid hebben moeten nemen van hun vriendengroep. Ook zij kunnen extra ondersteuning hierbij vaak goed gebruiken.

Oudercoaching

Het teweegbrengen van bewust ouderschap, waarbij de nadruk ligt op het positief bekrachtigen van wenselijk gedrag.

De oudercoaching dient vaak ter ondersteuning van de individuele kindcoaching. Onbewust en onbedoeld kunt u als ouder(s) bepaalde processen in stand houden, bijv. door ongewenst gedrag relatief veel aandacht te geven en gewenst gedrag relatief weinig. Wanneer deze processen door bewustwording inzichtelijk worden gemaakt, heeft de kindcoaching een nog grotere kans van slagen. Daarnaast wordt bekeken wat uw sterke kanten zijn en worden deze, waar mogelijk en wenselijk, uitvergroot. Heeft u meerdere kinderen, dan heeft de oudercoaching vaak een positief effect op hen allemaal.

Vele ouders zijn in het beginsel bang bekritiseerd te worden en melden bij voorbaat dat zij ‘vast veel fout doen’. Het feit dat u bereid bent oudercoaching in te zetten, zegt echter al veel over uw motivatie en betrokkenheid. Daarnaast zult u versteld staan van wat u allemaal al goed doet! Onderwerpen die aan bod komen zijn de ratio tussen de positieve en negatieve bekrachtiging van het gedrag van uw kind, consequent handelen, het voordoen van gewenst gedrag en eet-, slaap- en internetgewoonten.

Soms is het daarnaast raadzaam bepaalde aspecten van de relatie met uw partner te bespreken. Mocht er sprake zijn van daadwerkelijke relatieproblematiek kan deze, afhankelijk van de zwaarte ervan, in de coaching worden meegenomen. Indien nodig, kan voorafgaand aan of parallel aan de oudercoaching, elders gerichte partner-relatietherapie (PRT) worden ingezet.

Samenwerking met derden

Het stroomlijnen van de ondersteuning aan uw kind, alsook het benadrukken van diens sterke kanten en hoe hier op school of daarbuiten een beroep op te doen.

Vaak blijkt het wenselijk om advies, voortkomend uit de coaching, uit te wisselen met de leerkracht en/of intern begeleider van uw kind. Op hun beurt kunnen zij informatie verstrekken over het functioneren van uw kind op school (vaak wordt deze informatie in grote lijnen meegenomen in de inventarisatie van de situatie rondom uw kind, zie: Werkwijze). Indien van toepassing, kan hetzelfde gelden voor het delen van informatie met de leiding van de naschoolse opvang van uw kind.

De informatie-uitwisseling kan gaan over het stellen van aangepaste/nieuwe gedragsregels, beloningen en/of consequenties. Ondanks dat de aanpak thuis en daarbuiten niet exact hetzelfde hoeft te zijn, is het voor een kind zeer prettig voorspelbaarheid te ervaren, zeker wanneer een gedragsverandering wenselijk is.

Daarnaast kunnen, waar nodig, tips worden gedeeld over hoe extra steun te bieden op gebieden waar uw kind moeite mee heeft. Ook kan concreet geadviseerd worden over hoe een beroep te doen op de sterke kanten van uw kind. De samenwerking maakt de support volledig, waardoor de vooruitgang van uw kind in de meeste gevallen zowel thuis als daarbuiten zichtbaar is en blijft.

Belangrijk is te vermelden dat de samenwerking met derden uitsluitend plaatsvindt met schriftelijke toestemming van u als ouder(s).

Wat Time to Talk niet biedt

De onderstaande diensten worden niet door Time to Talk geboden. Graag help ik u op weg bij het vinden van het juiste adres. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen middels het contactformulier, per email of per telefoon.

Wat niet als dienst geboden wordt, is het afnemen van psychologisch onderzoek, waarbij de hypothese bestaat uit het mogelijk aanwezig zijn van een of meerdere stoornissen, zoals een Aandachttekort Hyperactiviteitstoornis/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of een Angststoornis.

Indien meerdere diagnosen bij uw kind gesteld zijn en u op zoek bent naar een gerichte behandeling hiervan, is het raadzaam uw kind aan te melden bij een praktijk of organisatie waar een multidisciplinair team werkzaam is. 

Over mijn werkwijze

Bij zowel de kind- als oudercoaching wordt oplossingsgericht en holistisch gewerkt en gebruik gemaakt van een combinatie van principes uit de cognitieve gedragstherapie, mindfulness en integratieve voeding.
Een brede blik

Wanneer een kind moeite ervaart op een of meerdere gebieden, wordt vaak alleen naar ‘het kind’ gekeken, en dan met name naar het verminderd functioneren. Tegenwoordig wordt daarna steeds sneller overgegaan tot het stellen van een diagnose en vindt er regelmatig symptoombestrijding plaats, middels het voorschrijven van medicatie*. Dit is even opmerkelijk als zorgelijk. Door rekening te houden met de context waarin een kind opgroeit, wordt er vaak meer duidelijk over de oorzakelijke en/of in stand houdende factoren achter zijn of haar behoeften. Daarbij heeft elk kind sterke kanten en zijn het niet de symptomen, maar is het de kern van ‘de moeite’, die opgelost dient te worden.

Inventarisatie van de situatie

De focus van de coaching ligt in eerste instantie op het in kaart brengen van welke factoren mogelijk een rol spelen en/of hebben gespeeld in de huidige situatie. Tevens wordt bekeken van welke sterke kanten er sprake is. Dit gebeurt op zowel individueel kindniveau als op omgevingsniveau.

De inventarisatie van de situatie vindt vaak in twee fasen plaats. Na de eerste, globale fase (kennismaking/vrijblijvende intake), wordt een coachingplan opgesteld. Hierin staan in vrijwel alle gevallen zowel doelen voor uw kind als voor u als ouder vermeld. Nadat het coachingtraject is begonnen, vindt vaak een tweede verdiepende fase plaats, welke kan leiden tot aanvullende doelen.

Wetenschappelijk gefundeerd

Bij zowel de kind- als oudercoaching wordt gebruik gemaakt van een combinatie van principes uit de cognitieve gedragstherapie (waarbij niet-helpende gedachten kunnen worden vervangen door helpende gedachten en niet-helpend gedrag kan worden vervangen door helpend gedrag), mindfulness (waarbij in het moment leren leven tot een rustiger en zelfbewuster bestaan leidt) en integratieve voeding (daar er een sterke link bestaat tussen voeding en gemoedstoestand). Onderliggende instandhoudende factoren worden belicht en, middels praktisch advies op maat, worden handvatten geboden hoe deze te veranderen.

Het stroomlijnen van de ondersteuning

Naast kind- en oudercoaching vindt er, uitsluitend met toestemming van u als ouder(s), vaak een nauwe samenwerking met de school en/of het kinderdagverblijf van uw kind plaats. Hierdoor kan de leerkracht en/of de leiding gebruik maken van mogelijke nieuwe inzichten, kan uw kind ook daar ondersteund worden en kan er daarnaast (nog meer) ingezet worden op zijn of haar sterke kanten.

Coaching aan huis

Op de gesprekken met derden (zoals school of de kinderopvang) na, vindt de coaching aan huis plaats. Uw kind kan direct na een coachingsessie doorgaan met het maken van huiswerk. U kunt gecoacht worden nadat u de kinderen naar school heeft gebracht of zodra zij in bed liggen. Naast de praktische voordelen hiervan, word ik voorzien van een grote hoeveelheid informatie door uw gezin in haar dagelijkse omgeving mee te maken. Dit stelt mij in staat om beter zicht op de situatie van uw kind en/of u als ouder(s) te verkrijgen. Ook leert de ervaring dat zowel ouders als kinderen zich thuis vele malen meer op hun gemak voelen. ‘Moeilijke’ onderwerpen zijn hierdoor met regelmaat makkelijker bespreekbaar.

Door het sneller verkrijgen van meer informatie kan efficiënter tot de kern van de aanmeldreden gekomen worden. Tevens is de kans op transfer van de opgedane kennis en inzichten naar de situatie van alledag groter, aangezien de coaching in exact die situatie geboden wordt. Tussentijdse evaluaties houden inzichtelijk hoeveel vooruitgang er op welke gebieden geboekt is.

Mijn eigen internationaal getinte bestaan en omgeving maken daarnaast dat ik me ten aanzien van expat gezinnen goed kan verplaatsen in de uitdagingen op hun soms ogenschijnlijk zorgeloze pad.

 * N.B. Het stellen van een diagnose en voorschrijven van medicatie kan zeker een positief effect hebben op de ontwikkeling van een kind (en daarmee vaak ook op zijn of haar omgeving). Waar kinderen en hun ouders echter niet bij gebaat lijken te zijn, is het ‘overdiagnosticeren’ en ‘overmedicineren’ wat tegenwoordig steeds vaker plaats lijkt te vinden.

Bekijk de pagina Tarieven voor meer informatie over de tarieven, vergoedingen en aanmeldingsprocedure. 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken, neemt u dan gerust contact met mij op. 

Te allen tijde wordt conform de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandeld.